Spread the love

Chính sách

  • Các thông tin của khách hàng được bảo mật
  • Cung cấp dịch vụ theo đúng hợp đồng, đảm bảo chất lượng dịch vụ
  • Có hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng khi thanh toán hết chi phí.
  • Giả quyết mọi thắc mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
  • Hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy trình khai thác dịch vụ và các quy định theo pháp luật.

Điều khoản

  • Các khoản chi phí thanh toán đúng hạn, đúng hợp đồng.
  • Cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình làm việc một cách đầy đủ, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những gì mình đưa ra.
  • Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉnh sửa, thay đổi website.